Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van NL Notariaat B.V. (KvK-nummer 59051922), die gedeponeerd zijn bij de Rechtbank te Breda onder depotnummer 43/2018 en die volledig luiden als volgt:

1. NL Notariaat /de opdrachtnemer

a. Uitsluitend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NL Notariaat B.V. is de opdrachtnemer, deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt in deze algemene voorwaarden ook genoemd: “NL Notariaat”.

NL Notariaat is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel het voorbereiden, doorgeleiden en laten uitvoeren van notariële werkzaamheden.

b. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van NL Notariaat.

2. Toepassingsbereik

a. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NL Notariaat B.V., tevens onder haar vorenbedoelde handelsnamen aanvaarde opdrachten, als ook op eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Andere algemene voorwaarden, ook van organisaties waarbij NL Notariaat is aangesloten of mee samenwerkt zijn niet van toepassing.

b. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens NL Notariaat bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

c. Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het bepaalde tedienaangaande in deze algemene voorwaarden.

3. Opdracht

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NL Notariaat B.V. zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van NL Notariaat. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Het in ontvangst nemen van een namens NL Notariaat op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan NL Notariaat, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.

4. Inschakeling derden

NL Notariaat is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden, zoals notarissen die de betreffende akte(n) passeren, tolken/vertalers en dergelijke, in te schakelen.

De keuze van door NL Notariaat in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Zonder expliciete keuze van de opdrachtgever zal de akte passeren bij de notaris waarmee NL Notariaat samenwerkt en die dichtstbijzijnde praktijk houdt in de buurt van opdrachtgever. NL Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt NL Notariaat eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. Aansprakelijkheid van NL Notariaat

a. De aansprakelijkheid van NL Notariaat is beperkt tot de dekking waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico.

b. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan NL Notariaat gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan NL Notariaat aanspraak geeft op uitkering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

c. De in de leden a en b omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval NL Notariaat aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.

d. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden a en b geldt ook indien NL Notariaat ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

e. De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.

6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

a. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan NL Notariaat verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

b. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

7. Niet doorgegane akte / voortijdige beëindiging opdracht

a. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. NL Notariaat is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door NL Notariaat aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en NL Notariaat schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens als een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt.

b. In afwijking tot het vorenstaande is NL Notariaat, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd terzake van de sub a bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.

c. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub b omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75 %) van het offertetarief dat NL Notariaat ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

8. Voorlichting over financiële gevolgen/betaling

a. NL Notariaat deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

b. NL Notariaat mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

c. Tenzij het honorarium een vast tarief is zoals NL Notariaat dat op haar website communiceert, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door NL Notariaat gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van NL Notariaat, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

d. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.

e. NL Notariaat is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

f. Voorts is NL Notariaat bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

9.      Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die NL Notariaat vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede terzake van de door NL Notariaat bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van NL Notariaat kan de laatste een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

10. Melding ongebruikelijke transacties

Indien op de dienstverlening door NL Notariaat de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing is, zal NL Notariaat in dat kader onder meer:

- voorafgaand aan de dienstverlening opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen identificeren en nader onderzoeken;

- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het FIU-Nederland maken, als zich een ongebruikelijk situatie of transactie voordoet.

11. Archivering

De akten worden door de passerende notaris gearchiveerd en bewaard conform het bepaald in de Wet op het notarisambt (WNA). Nadat de opdracht is uitgevoerd zal NL Notariaat het bijbehorende dossier minimaal zeven jaar digitaal bewaren. Daarna staat het NL Notariaat vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van deze termijn van zeven jaar, zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

12. Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.